Copyright 2018 - СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе

Проекти

 • Активни

  Брой статии: 2

  Работата по проекти отговаря на времето, в което живеем и се реализираме като личности, определяно като епоха на глобализация. Екипът на Средно училище „Христо Ясенов“ поема отговорност да провежда политика, в която водеща роля имат животът и здравето на децата и младите хора, образование и възпитание, ориентирани към адекватно на динамичната глобална общност развитие на личността чрез:

  - осигуряване на равен достъп до качествено образование;

  - постигането на привлекателна учебна среда, в т.ч. и с ефективно навлизане на новите технологии в учебния процес и с дейности за превенция на агресивното поведение и зависимости;

  - популяризиране на националните и европейските символи, създаване и поддържане на усещането за принадлежност към училището;

  - провокиране на мисленето и мотивиране на самостоятелността, формиране на практически умения и иницииране на желание за изява на собственото Аз.

  Работата ни по различни проекти отчита специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представя нашите виждания за европейско развитие на училището.

 • Завършени

  Брой статии: 5

  Работата по проекти е доказана във времето чудесна възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики, за насърчаване и подкрепа на всеки ученик в неговия стремеж към личностно развитие и адекватна социализация.
  Голяма част от дейностите по проектите намират своето продължение в следващи такива. Благодарение на някои от тях са създадени трайни контакти с образователни институции в страната и в чужбина, подобрява се микроклиматът и образователно-възпитателната среда.