Copyright 2022 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Годишен план за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

План на заседанията на Педагогическия съвет

План по безопасност на движението по пътищата

График за провеждане на часовете по БД: I - IV клас, V - XII клас

План за противодействие на училищния тормоз

План за квалификационната дейност

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на участието на педагогическите специалисти в нея