Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Достигането на поставените цели само по себе си не дава удовлетворение, затова е необходимо да се сподели с други хора.
Стивън Калахан

Визията на съвременното училище е немислима без качествено образование, отговарящо на потребностите на новите поколения ученици и родители. Образователната институция днес следва да генерира не просто знание, а ефективно ноу-хау. Затова и ученето се превръща в инструмент, чрез който се разкрива потенциала и на ученика, и на учителя. Акакцентите в този процес са поставени върху знание, компетентност, лична инициатива, самоорганизиция, екипност, сътрудничество, уважение, отговорност, споделяне.

Средно училище „Христо Ясенов“ е училище новатор, училище на креативно мислещи хора. Екипът ни има опит в реализирането и споделянето на добри практики, разработва и въвежда иновативни елементи в образователно-възпитателния процес, насърчава сътрудничеството и осъществяването на съвместни инициативи не само на ниво училище, а и на ниво общинска и регионална училищна общност.

Важно е да споделяме добрия опит, да адаптираме и прилагаме успешни практики на други колеги в своята дейност! За да бъдем успешни и ние, и нашите ученици!

Осъществени инициативи:

На гости в ОУ "Никола Й. Вапцаров" - Ботевград